Ga terug naar headlines.

4VALUE BRENGT WATERVERDEDIGINGSWERKEN GEAUTOMATISEERD IN KAART. DE KERNZONES WORDEN ALS GIS-THEMA GEPRESENTEERD!


Recentelijk heeft iedere gemeente de brief ‘Toepassing uitzondering voor waterverdedigingswerken bij WOZ-taxaties’ ontvangen van de Waarderingskamer. Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 4 maart 2016 wijst de Waarderingskamer op de noodzaak om vanaf de WOZ-waardering voor 2018 bij dijkwoningen rekening te houden met de vrijstelling voor waterverdedigingswerken.
Naar aanleiding van de bovengenoemde brief heeft 4Value onderzoek gedaan naar een methode om snel en eenvoudig inzicht te verkrijgen in het aantal WOZ-objecten dat wordt geraakt en de mate waarin deze WOZ-objecten worden geraakt door deze jurisprudentie. Per WOZ-object zal moeten worden bepaald welk gedeelte onder de vrijstelling valt en bij de waardering buiten aanmerking moet blijven. Door middel van het uitvoeren van een aantal vergelijkingen tussen de gegevens van het Waterschap, de kadastrale kaart, de BAG-pandenkaart en de WOZ-administratie hebben we dit proces grotendeels geautomatiseerd.

Wat leveren wij aan?

  1. Een Excel-bestand van alle objecten waarvan een gekoppeld perceel in een kernzone ligt.
  2. Per betrokken perceel berekenen we het aantal vierkante meters dat zich in de kernzone bevindt.
  3. We berekenen welke BAG-panden er voor welk aantal vierkante meters binnen de kernzone liggen (de gebouwde oppervlakte is niet vrijgesteld).
  4. Tenslotte berekenen we de werkelijk vrij te stellen oppervlakte (de oppervlakte uit punt 2 -/- de oppervlakte uit punt 3). Dit gegeven moet worden verwerkt in de nieuwe objectafbakening.
  5. De kernzones (waterstaatswerken) worden als apart GIS-thema gepresenteerd.

    Afbeelding: GIS-viewer 4Woz 2.0 met kenzones (blauw).

Gepubliceerd: 15 september 2017

4Value maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl