Ga terug naar headlines.

4VALUE NEEMT IAAO RATIOCONTROLES OP IN 4WOZ 2.0


Bij de uitvoering van de Wet WOZ zijn modelmatige waardebepalingen inmiddels niet meer weg te denken. Om te controleren of taxaties aansluiten op het marktniveau bestaan er op dit moment al een aantal reguliere ratiocontroles. De bekendste hiervan zijn de ratio A en ratio B controles. 4Value gaat een stap verder en sluit aan bij IAAO-standaarden. Deze ratiocontroles zijn inmiddels beschikbaar in de waarderingsapplicatie 4Woz 2.0 en geven nog meer inzicht in de nauwkeurigheid en de kwaliteit van taxaties.

In de Standard on Ratio studies die uitgebracht zijn door de IAAO (International Association of Assessing Officers) zijn richtlijnen opgenomen voor de controle van modelmatige waardebepalingen. De nauwkeurigheid en kwaliteit van modelmatige waardebepalingen kan beoordeeld worden door de aansluiting van taxatiewaarden ten opzichte van marktprijzen te controleren na te gaan op welke wijze onderlinge waardeverhoudingen van individuele objecten in gelijke mate aansluiten op de marktwaarde. Voorgaande controlemogelijkheden worden ratiocontroles genoemd. Met deze ratiocontroles kunnen daarnaast verbeterpunten in het taxatiemodel gesignaleerd worden en is het mogelijk om trends op te sporen. Tot slot kan met ratiocontroles vastgesteld worden of aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen is voldaan. Ratiocontroles zijn niet geschikt om de juistheid van een individuele taxatie te bepalen.

4Value heeft deze nieuwe set van ratiocontroles in de waarderingsapplicatie 4Woz 2.0 opgenomen. Met deze ratiocontroles wordt bijgedragen aan een meer nauwkeurige en kwalitatief betere modelmatige waardebepaling van woningen. De ratiocontroles die ingebouwd zijn, zijn de Coëfficiënt of Dispersion, de Price Related Differential en de Price Related Bias.

Met de Coëfficiënt of Dispersion (COD) wordt spreiding van de ratio’s per categorie in beeld gebracht. Een te lage COD duidt op het ‘najagen’ van transactieprijzen, een te hoge COD duidt op onvoldoende nauwkeurigheid van taxaties. Met de Price Related Differential (PRD) wordt verticale gelijkheid gecontroleerd. Hierbij wordt nagegaan hoe woningen in het hogere segment gewaardeerd worden ten opzichte van goedkope woningen. De Price Related Bias (PRB) is eveneens een maatstaf om verticale ongelijkheid op te sporen. De PRB geeft de wijziging in ratio’s weer bij een verdubbeling van de transactieprijs. Via regressiemethodiek wordt deze relatie inzichtelijk gemaakt.

De Waarderingskamer betrekt de genoemde ratiocontroles op dit moment al in het onderzoek naar de kwaliteit van de taxaties van gemeenten en samenwerkingsverbanden. In de toekomst worden ten aanzien van de ratiocontroles wellicht beoordelingscriteria opgesteld.

De ratiocontroles zijn beschikbaar in de waarderingsapplicatie 4Woz 2.0. Met de toevoeging van de ratiocontroles is het voor gemeenten en samenwerkingsverbanden mogelijk om het niveau van de modelmatige waardebepaling naar een nog hoger niveau te brengen.

 

 

Gepubliceerd: 5 februari 2020

4Value maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl