BELEIDSVERKLARING KWALITEITSMANAGEMENT


Beleidsverklaring kwaliteitsmanagement

Het beleid van de directie is erop gericht om aan de eisen en behoeften van haar stakeholders zo goed mogelijk te voldoen. Om een goede balans tussen de belangen van alle stakeholders te creëren, te handhaven en continue te verbeteren is het kwaliteitsbeleid verankerd in de norm ISO 9001:2015. Dit biedt een vast kader waarin de bedrijfsprocessen binnen alle geledingen van de organisatie worden uitgevoerd, gemeten, geëvalueerd en verbeterd. Dit betekent dat de directie en medewerkers zich zullen houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en een kader biedt om de kwaliteitsdoelstellingen vast te stellen en te beoordelen. Dit moet leiden tot een continue verbetering van het systeem. De ervaren kwaliteit van zowel de processen als de dienstverlening aan klanten van 4Value wordt bepaald door de inzet van directie en alle medewerkers. De betrokkenheid en professionaliteit van de directie en medewerkers bij het invoeren en onderhouden van het systeem is dan ook van groot belang. De doelstelling is om klanttevredenheid, veiligheid en welzijn te optimaliseren en de klanttevredenheid van de klantrelaties van 4Value zo hoog mogelijk te krijgen en te houden.

Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem is een waardevol hulpmiddel. Het geeft structuur en overzicht bij alle primaire en ondersteunende processen, maar ook bij het beheersen van risico’s. Om die reden hecht 4Value aan een kwaliteitsmanagementsysteem wat vooral betrekking heeft op deze primaire processen. ISO-9001:2015 leent zich daar uitstekend voor en vereist bovendien dat structureel aandacht geschonken wordt aan kansen en bedreigingen, een mooi hulpmiddel in tijden waar het welslagen en voortbestaan van de organisatie niet alleen van interne factoren afhankelijk is.

SCOPE VAN HET KWALITEITSMANAGEMENTBELEID

De activiteiten die betrekking hebben op § 4.3 van de Norm NEN-ISO-9001:2015.

DOELEN

Het kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet om te bereiken dat:

 • de werkmethoden binnen de organisatie geïdentificeerd en gedocumenteerd, en
  daarmee duidelijk zijn;
 • de uitvoering en beheersing van de processen doeltreffend is;
 • de beschikbaarheid van middelen zeker wordt gesteld;
 • de processen worden bewaakt, gemeten, geanalyseerd en zo mogelijk verbeterd;
 • nieuwe medewerkers snel inzicht hebben in de methoden van werken;
 • stakeholders inzicht hebben in het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • compliant met wettelijke- en andere overheidsverplichtingen gewerkt wordt.

WIJZIGINGEN

Het kwaliteitsmanagementsysteem zal worden aangepast bij:

 • interne veranderingen, verbeteringen of organisatiewijzigingen;
 • veranderingen van buitenaf die van invloed zijn op het systeem;
 • in- of externe mogelijkheden voor verbetering.

UITVOERING

Het kwaliteitsbeleid is erop gericht een optimale waardering van door 4Value geleverde producten en diensten te verkrijgen. Dit wordt gedaan door:

 • een voor de organisatie passend beleid te ontwikkelen;
 • dit beleid kenbaar en begrijpelijk te maken binnen de organisatie;
 • het bevorderen van een hoog kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers;
 • het motiveren van medewerkers, waarbij inspraak en betrokkenheid bij verbeterprojecten wordt gestimuleerd;
 • waar mogelijk medewerkers te trainen en/of op te leiden;
 • met de klanten/stakeholders overleg te plegen over de eisen die aan de te leveren producten en diensten gesteld dienen te worden;
 • het streven naar verhoging van de klanttevredenheid;
 • compliant met geldende wet- en regelgeving;
 • een kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden dat voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de norm NEN-ISO-9001:2015.

Iedere medewerker van 4Value heeft de verantwoordelijkheid en de vrijheid om:

 • kwaliteitsproblemen te herkennen en te melden;
 • oplossingen langs bestaande hiërarchieke wegen te initiëren, aan te bevelen of aan te geven;
 • de uitvoering van de gekozen oplossingen te controleren;
 • afwijkingen in het kwaliteitsmanagementsysteem te signaleren.

De doelstelling van het voorliggende kwaliteitsmanagementsysteem is iedereen die betrokken is bij het realiseren van een product of dienst duidelijk te maken dat moet worden geleverd wat vooraf is overeengekomen en dit volgens een continu voortschrijdend proces. Hierbij mogen geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit, de prijs, de levertijd, de arbeidsomstandigheden of geldende wet- en regelgeving. Dit is in het belang van de organisatie en dus ook in het belang van iedereen die producten en/of diensten van 4Value afneemt.

DIRECTIEBEOORDELING

De beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem gebeurt door de algemeen directeur. Deze beoordeling vindt minimaal jaarlijks plaats in de vorm van een directiebeoordeling. Deze heeft als doel het vaststellen van:

 • de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem aan de hand van o.a. auditresultaten, terugkoppelingen van klanten, proces-, product- en productieprestaties;
 • de werking van preventieve- en corrigerende maatregelen;
 • de resultaten van vervolgmaatregelen vanuit vorige directiebeoordelingen;
 • evalueren van een risico-, SWOT- en stakeholdersanalyse;
 • de beoordeling of de kwaliteitsdoelstellingen zijn gehaald;
 • het bepalen van de benodigde verbeteracties m.b.t. het systeem, proces en het product;
 • nieuwe of gewijzigde kwaliteitsdoelstellingen.

Namens 4Value,

mr. M.A. Dillissen
Algemeen directeur